• DOLAR
  6,8626
 • EURO
  7,8144
 • ALTIN
  399,73
 • BIST
  1,1368

KÖY­DES’TEN 51 MİLYONLUK ÖDE­NEK

KÖY­DES’TEN 51 MİLYONLUK ÖDE­NEK

Gi­re­sun Va­li­si Harun Sa­rı­fa­kı­oğul­la­rı baş­kan­lı­ğın­da ya­pı­lan KÖY­DES Pro­je­si İl Tah­si­sat Ko­mis­yo­nu top­lan­tı­sın­da; 2019 / 1011 sa­yı­lı Cum­hur­baş­ka­nı Ka­ra­rı ge­re­ğin­ce, il­çe­le­rin nü­fus­la­rı­nı ve ih­ti­yaç­la­rı­nı göz önüne ala­rak öde­nek da­ğı­tı­mı­nı ger­çek­leş­tir­di.
Mev­cut öde­ne­ğin en iyi şe­kil­de kul­la­nıl­ma­sı için ge­rek­li ted­bir­le­rin alın­ma­sı ta­li­ma­tı­nı veren Vali Sa­rı­fa­kı­oğul­la­rı, ha­zır­la­nan il prog­ra­mı­nın ihale iş ve iş­lem­le­ri­ne Ba­kan­lık ona­yı­na mü­te­akip baş­la­nı­la­ca­ğı­nı be­lir­te­rek, iş­le­rin yapım aşa­ma­sın­da kont­rol me­ka­niz­ma­sı­nın çok iyi iş­le­til­me­si­ni is­te­di.
Top­lan­tı­ so­nu­cun­da 2019 / 1011 sa­yı­lı Cum­hur­baş­ka­nı Ka­ra­rı ge­re­ğin­ce ili­mi­ze gelen 51 mil­yon 367 bin 510 Türk Li­ra­sı öde­ne­ğin; 1 mil­yon Türk Li­ra­sı Sa­yı­sal­laş­tır­ma Öde­ne­ği (SBS) ola­rak, 5 mil­yon 136 bin 751 Türk Li­ra­sı da ortak alıma ay­rıl­dı. KÖY­DES öde­nek­le­ri­nin İlçe­le­re göre da­ğı­tım mik­ta­rı şöyle: Mer­kez İlçe 5 mil­yon 341 bin 492,20 Türk Li­ra­sı, Aluc­ra 2 mil­yon 345 bin 639,30 Türk Li­ra­sı, Bu­lan­cak 5 mil­yon 7 bin 522,40 Türk Li­ra­sı, Ça­mo­luk 1 mil­yon 492 bin 6,30 Türk Li­ra­sı, Ça­nak­çı 1 mil­yon 185 bin 516,70 Türk Li­ra­sı, De­re­li 4 mil­yon 291 bin 059,50 Türk Li­ra­sı, Do­ğan­kent 759 bin 594,60 Türk Li­ra­sı, Es­pi­ye 3 mil­yon 368 bin 828,10 Türk Li­ra­sı, Ey­ne­sil 1 mil­yon 58 bin 576,90 Türk Li­ra­sı, Gö­re­le 3 mil­yon 702 bin 945,20 Türk Li­ra­sı, Güce 1 mil­yon 428 bin 382,90 Türk Li­ra­sı, Keşap 3 mil­yon 179 bin 472,80 Türk Li­ra­sı, Pi­ra­ziz 1 mil­yon 521 bin 579,80 Türk Li­ra­sı, Şe­bin­ka­ra­hi­sar 3 mil­yon 909 bin 194,90 Türk Li­ra­sı, Ti­re­bo­lu 4 mil­yon 565 bin 252,10 Türk Li­ra­sı, Yağ­lı­de­re 2 mil­yon 73 bin 695,30 Türk Li­ra­sı olmak üzere top­lam da­ğı­tı­lan öde­nek 45 mil­yon 230 bin 759 Türk Li­ra­sı.
Top­lan­tı­ya Vali Harun Sa­rı­fa­kı­oğul­la­rı’ın yanı sıra il­gi­li Vali Yar­dım­cı­sı Metin May­tal­man, İlçe Kay­ma­kam­la­rı, İl Özel İda­re­si Genel Sek­re­te­ri Hü­se­yin Taş­kın, il­gi­li daire mü­dür­le­ri ile İl Özel İda­re­nin diğer yet­ki­li­le­ri ka­tıl­dı.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • ÇOK OKUNAN
 • YENİ
 • YORUM