Keşap’ta öğ­ren­ci­le­re yıl sonu et­kin­li­ği

Keşap’ta öğ­ren­ci­le­re yıl sonu et­kin­li­ği

Keşap Be­le­di­ye­si, Gi­re­sun Üni­ver­si­te­si Keşap Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu’nda eği­tim gören öğ­ren­ci­le­re yö­ne­lik yıl sonu et­kin­li­ği ge­zi­si dü­zen­le­di.
Be­le­di­ye Baş­ka­nı Meh­met Emür, yap­tı­ğı açık­la­ma­da, il­çe­de yük­se­köğ­re­ti­min ge­liş­me­si için büyük çaba har­ca­dık­la­rı­nı söy­le­di. Emür, öğ­ren­ci­le­re her zaman des­tek ol­duk­la­rı­na vurgu ya­pa­rak, “Üni­ver­si­te­miz­de oku­yan öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin ta­lep­le­ri­ni her zaman ye­ri­ne ge­tir­me­ye özen gös­te­ri­yo­ruz. Bun­dan sonra da aynı po­li­ti­ka­yı sür­dü­re­ce­ğiz.” dedi.
Sos­yal be­le­di­ye­ci­lik an­la­yı­şı çer­çe­ve­sin­de Keşap Mes­lek Yük­se­ko­ku­lun­da eği­tim gören öğ­ren­ci­le­re yö­ne­lik yıl sonu et­kin­li­ği ge­zi­si dü­zen­le­di­ği­ni ak­ta­ran Emür, şun­la­rı ifade etti:
“Kar­deş­le­ri­miz bu yıl sonu için Rize Ayder Yay­la­sı­na gezi plan­la­dık­la­rı­nı ilet­ti­ler. Biz­ler genç­le­ri­mi­zin neler dü­şün­dük­le­ri­ne önem ve­ri­yo­ruz. Sos­yal fa­ali­yet­ler­le ken­di­le­ri­ni ge­liş­tir­me­le­ri­ni sağ­la­mak ve fark­lı kül­tür­le­ri de gör­me­le­ri­ni, ta­nı­ma­la­rı­nı is­ti­yo­ruz. On­la­rın pro­je­le­rin­de yer almak ve ge­le­ce­ği­miz olan genç­le­ri­mi­zi mo­ti­ve et­me­yi sos­yal be­le­di­ye­ci­lik an­la­yı­şı­nın diğer bir par­ça­sı ola­rak gö­rü­yo­ruz. Çünkü Keşap bir eği­tim şehri. Her zaman öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin genç­le­ri­mi­zin ya­nın­da­yız.”
Gezi prog­ra­mı­na top­lam 46 öğ­ren­ci katıldı.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • ÇOK OKUNAN
  • YENİ
  • YORUM