Görele’de Yeşil Okul­lar Pro­je­si baş­la­dı

Görele’de Yeşil Okul­lar Pro­je­si baş­la­dı

Av­ru­pa Bir­li­ği Baş­kan­lı­ğı ko­or­di­nas­yo­nun­da, Tür­ki­ye Be­le­di­ye­ler Bir­li­ği, Vi­la­yet­ler Bir­li­ği ve Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı Yerel Yö­ne­tim­ler Genel Mü­dür­lü­ğü iş­bir­li­ğin­de yü­rü­tü­len Tür­ki­ye ve Av­ru­pa Bir­li­ği Ara­sın­da Şehir Eş­leş­tir­me Hibe Prog­ra­mı (TWIN) çer­çe­ve­sin­de Es­pi­ye Be­le­di­ye­si’nce uy­gu­la­ma­ya ko­nu­lan “Geri Dö­nü­şüm Eko­no­mi­si için Yeşil Okul­lar” ko­nu­lu proje il­çe­de bu­lu­nan ilk ve or­ta­okul­lar­da uy­gu­lan­ma­ya baş­lan­dı.
Proje kap­sa­mı­na Şehit Hü­se­yin Tah­maz İlko­ku­lu, Ata­türk Or­ta­oku­lu, Hasan Ali Yücel İlko­ku­lu ve Or­ta­oku­lu, Sü­ley­man De­mi­rel İlko­ku­lu ve Or­ta­oku­lu, Cib­ril İlko­ku­lu ve Or­ta­oku­lu, Di­rek­bü­kü İlko­ku­lu ve Or­ta­oku­lu ve Es­pi­ye İmam Hatip Or­ta­oku­lu öğ­ren­ci, ida­re­ci ve öğ­ret­men­le­rin de ka­tı­lım­la­rıy­la Çevre Mü­hen­di­si Sinan Taş’ın su­nu­muy­la “çevre bi­lin­ci ve sıfır atık” ko­nu­lu bil­gi­len­dir­me pa­ne­li dü­zen­len­di. Proje Kap­sa­mın­da ya­pı­lan Pa­nel­ler­le 1500 öğ­ren­ci ve 100 öğ­ret­me­ne ula­şıl­ma­sı he­def­len­miş,1583 öğ­ren­ci ve 103 öğ­ret­me­ne bil­gi­len­dir­me pa­ne­li ya­pıl­mış­tır.
Daha ya­şa­na­bi­lir bir çev­re­ye sahip olmak ve atık bi­lin­ci­ni oluş­tu­ra­bil­mek ama­cıy­la öğ­ren­ci­le­re; Çevre, Atık­lar, Geri Dö­nü­şüm, Atık Yağ­lar, Atık Pil­ler, Elekt­ro­nik Atık­lar ve Sıfır Atık ko­nu­sun­da bilgi ve­ri­le­rek, pro­jey­le il­gi­li okul­lar­da ya­pa­ca­ğı­mız ça­lış­ma­lar ida­re­ci ve öğ­ret­men­ler­le pay­la­şıl­dı. İda­re­ci ve öğ­ret­men­ler­den pro­je­nin yü­rü­tül­me­siy­le il­gi­li des­tek is­ten­di.
Yak­la­şık 12 ay sü­rey­le devam edecek olan proje kap­sa­mın­da oku­lun fark­lı sı­nıf­la­rın­da­ki öğ­ren­ci­le­rin ka­tı­lım sağ­la­dı­ğı, ye­ter­li sa­yı­da (en az 10) öğ­ren­ci ve bir ko­or­di­na­tör öğ­ret­men­den olu­şan Atık Ay­rış­tır­ma Ku­lü­bü (AAK) ve Yeşil Bay­rak Bilgi Ma­sa­sı (YBBM) ku­ru­la­cak, bu kulüp ve masa prog­ra­mın okul­da­ki yü­rü­tü­cü­sü ola­cak­tır.
Bir diğer birim ise okul mü­dü­rü ya da yar­dım­cı­sı, okul aile bir­li­ği tem­sil­ci­si, prog­ra­ma kat­kı­sı ola­bi­lecek ve­li­ler, öğ­ret­men­ler­den ilgi du­yan­lar, be­le­di­ye tem­sil­ci­si ile oku­lun Atık Ay­rış­tır­ma Ku­lü­bü tem­sil­ci­sin­den olu­şan ekip; pro­je­nin okul­da de­vam­lı­lı­ğı­nı sağ­la­ya­cak, ge­rek­ti­ğin­de Atık Ay­rış­tır­ma Ku­lü­bü’ne des­tek ola­cak­tır.

Sosyal Medyada Paylaşın:
Etiketler:
yeşil okullar

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • ÇOK OKUNAN
  • YENİ
  • YORUM