Bulancak’ta mezuniyet coşkusu

Bulancak’ta mezuniyet coşkusu

Gi­re­sun Üni­ver­si­te­si 2018-2019 Aka­de­mik Yılı me­zu­ni­yet tö­ren­le­ri; Bu­lan­cak Kadir Ka­ra­baş Uy­gu­la­ma­lı Bi­lim­ler Yük­se­ko­ku­lu’nda dü­zen­le­nen prog­ram­la baş­la­dı.
Bu­lan­cak Mes­le­ki ve Tek­nik Ana­do­lu Li­se­si kon­fe­rans sa­lo­nun­da saygı du­ru­şu ve İstik­lal Marşı’nın okun­ma­sıy­la baş­la­yan prog­ram, Yük­se­ko­kul bi­rin­ci­si Cansu Kök­sal’ın ko­nuş­ma­sı ile devam etti.
Daha sonra kür­sü­ye çıkan UBYO Mü­dü­rü Dr. Öğr. Üyesi Oktay Ka­ra­man, mezun öğ­ren­ci­le­ri teb­rik ede­rek, ça­lış­ma ha­yat­la­rın­da ba­şa­rı­lar di­le­di.
Tö­ren­de kısa bir ko­nuş­ma yapan Rek­tör Yar­dım­cı­sı Prof. Dr. M. Ser­kan Soylu da mezun öğ­ren­ci­le­ri teb­rik ede­rek söz­le­ri­ne baş­la­dı. Tören için Gi­re­sun’a gelen öğ­ren­ci­le­rin aile­le­ri­ne ve okul ça­lı­şan­la­rı­na gös­ter­dik­le­ri öz­ve­ri­den do­la­yı te­şek­kür eden Prof. Dr. Soylu, öğ­ren­ci­le­re, ça­lış­ma ha­yat­la­rın­da ba­şa­rı­lar di­le­ye­rek ko­nuş­ma­sı­nı nok­ta­la­dı.
Okul bi­rin­ci­si Ulus­la­ra­ra­sı Ti­ca­ret Bö­lü­mü öğ­ren­ci­si Cansu Erbaş’ın okul kü­tü­ğü­ne pla­ket çak­ma­sı­nın ar­dın­dan Yük­se­ko­kul ikin­ci­si Ser­tan Güler ve üçün­cü Betül Ay­de­niz de kür­sü­ye davet edi­le­rek ödül­le­ri tak­dim edil­di.
Rek­tör Yar­dım­cı­sı Prof. Dr. Ser­kan Soylu’nun yanı sıra ilçe pro­to­ko­lü, mezun öğ­ren­ci­le­rin aile­le­ri, üni­ver­si­te aka­de­mik ve idari per­so­ne­li ile va­tan­daş­la­rın ka­tıl­dı­ğı 2018-2019 Aka­de­mik yı­lı­nın ilk me­zu­ni­yet prog­ra­mı, tüm öğ­ren­ci­le­rin tem­si­li dip­lo­ma­la­rı­nı al­ma­la­rı ve me­zu­ni­yet ye­mi­ni­ni oku­ma­la­rı­nın ar­dın­dan ya­pı­lan kep atma tö­re­ni ile son buldu.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • ÇOK OKUNAN
  • YENİ
  • YORUM