• DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
    457,33
  • BIST

Gıda ürünleri alınacaktır

Gıda ürünleri alınacaktır

AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

Gıda Malzemeleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası:2020/652926

 

1-İdarenin
a) Adresi:Çıtlakkale Mahallesi Atatürk Bulvarı Hükümet Konağı C Blok Kat: 1 28200 GİRESUN MERKEZ/GİRESUN
b) Telefon ve faks numarası:4542157535 – 4542157537
c) Elektronik Posta Adresi:giresun@ailevecalisma.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı:Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne Bağlı 1 Kısım – Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü 152 Kalem Gıda Malzemesi Alımı 2 Kısım – Giresun Bakım Rehabilitasyon Merkezi Umut Evleri 96 Kalem olmak üzere toplam 248 kalem Gıda Malzemeleri Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri:1 Kısım – Giresun Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü Ve Çocuk Kabul İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimi 2 Kısım – Bakım Rehabilitasyon Merkezi Umut Evleri
c) Teslim tarihi:İşe başlama tarihinden itibaren Gıda Malzemeleri İdarelerin isteği doğrultusunda peyderpey olarak alınacak olup, alınan malzemelerin servis işlemleri Kuruluşa 31.12.2021 tarihine kadar düzenli olarak teslim alınacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:Erikliman Mahallesi 174 Nolu Sokak no:11 Merkez Giresun
b) Tarihi ve saati:31.12.2020 – 13:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
GIDA ÜRETİM İZİN BELGESİ VEYA İŞLETME KAYIT BELGESİ

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Giresun Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne ve Bakım Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Umut Evlerine Ait Teknik Şartname Ekinde Bulunan Numune Listelerinin Teklif Mektubu Ekinde Firma Adı ve Sıra Numarası Belirtilerek Teslim Edilecektir. İlgili Numuneleri Getirmeyen veya Eksik Teslim Eden Firmaların Teklifleri Değerlendirme Dışı Bırakılacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 1 (yüzde bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Giresun Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İhale, aşağıdaki idarelerin ortak ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla yapılmaktadır.
Çocuk Evleri Sitesi-Giresun Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi- Giresun Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • ÇOK OKUNAN
  • YENİ
  • YORUM