Fın­dık ih­ra­ca­tı 210 bin tonu aştı

Fın­dık ih­ra­ca­tı 210 bin tonu aştı

Ka­ra­de­niz İhra­cat­çı Bir­lik­le­ri Ko­or­di­na­tör Baş­ka­nı İlyas Edip Se­vinç se­zo­nun ilk 8 aylık bö­lü­mün­de 210 bin 927 ton iç fın­dık ihraç edi­le­rek kar­şı­lı­ğın­da 1 mil­yar 224 mil­yon 151 bin dolar gelir sağ­lan­dı­ğı­nı açık­la­dı. Geçen se­zo­nun aynı dö­ne­min­de ise 215 bin ton fın­dık ihraç edi­le­rek 1 mil­yar 359 mil­yon 522 bin dolar döviz elde edil­miş ol­du­ğu­nu ha­tır­lat­tı. Edip Se­vinç, bu se­zon­ki ih­ra­ca­tın yak­la­şık yüzde 40 ının iş­len­miş ola­rak yurt dı­şı­na gön­de­ril­di­ği­ni be­lir­te­rek, iş­len­miş fın­dık ora­nı­nın art­ma­sı­nın gerek katma de­ğe­rin ül­ke­miz­de kal­ma­sı­nı sağ­la­ma­sı, ge­rek­se bölge is­tih­da­mı­na olum­lu kat­kı­la­rı ol­ma­sı ba­kı­mın­dan daha da yük­sel­til­me­si ge­rek­ti­ği­ne dik­kat çekti.
Diğer ta­raf­tan, en önem­li pa­za­rı­mız ko­nu­mun­da bu­lu­nan AB ül­ke­le­ri­ne 160 bin ton iç ola­rak ger­çek­le­şen ih­ra­ca­tın top­lam­da yüzde 76’ya te­ka­bül et­ti­ği­ni vur­gu­la­yan Edip Se­vinç, tek pa­za­ra ba­ğım­lı­lık ka­rak­te­ris­ti­ği gös­te­ren fın­dık ih­ra­ca­tı­mı­zın bu ya­pı­sın­dan kur­tul­ma­sı ve yeni pa­zar­la­ra ula­şı­la­bil­me­si ama­cıy­la geç­miş yıl­lar­da Fın­dık Ta­nı­tım Grubu ve şimdi de Tür­ki­ye Ta­nı­tım Grubu ta­ra­fın­dan yü­rü­tü­len fa­ali­yet­le­rin mey­ve­si­ni ver­me­ye devam et­ti­ği­ne dik­kat çekti.
Edip Se­vinç’in ver­di­ği bil­gi­ye göre, ta­nı­tım fa­ali­yet­le­rin­de bu­lu­nu­lan Çin, ABD, Ja­pon­ya ve Hin­dis­tan’da dik­kat çe­ki­ci bir ih­ra­cat ar­tı­şı ol­du­ğu­nun mü­şa­he­de edil­di­ği­ni be­lir­te­rek şun­la­rı söy­le­di:
“Bu dö­nem­de Çin’e 5 bin 600, ABD’ne 5 bin 700, Ja­pon­ya’ya 875 ve Hin­dis­tan’a da 395 ton iç fın­dık ihraç ettik. Özel­lik­le ta­nı­tım fa­ali­yet­le­ri­ne baş­la­nıl­ma­dan önce 200 ton ci­va­rın­da ih­ra­ca­tı­mı­zın bu­lun­du­ğu Çin’e yö­ne­lik fın­dık ih­ra­ca­tı önem­li bir ivme ka­zan­dı ve ih­ra­cat ar­tı­şı is­tik­rar­lı bir hale geldi. En fazla ih­ra­cat ya­pı­lan ilk 10 ülke ara­sı­na girdi. Ar­tı­şın bu şe­kil­de devam et­me­si ha­lin­de sezon so­nun­da bu ül­ke­ye ya­pa­ca­ğı­mız ih­ra­ca­tın 8 bin ton ci­va­rın­da ger­çek­leş­me­si­ni bek­li­yo­ruz. Elde edi­len bu ba­şa­rı­dan do­la­yı sek­tör adına son de­re­ce mut­lu­yuz. Zaman sonuç al­ma­nın çok kolay ol­ma­dı­ğı bu pa­zar­da, yap­tı­ğı­mız sa­bır­lı ve is­tik­rar­lı ça­lış­ma­lar­la bizi haklı çı­kar­dı.”

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • ÇOK OKUNAN
  • YENİ
  • YORUM